Đây là tất cả các đoạn văn tôi cần bạn thay đổi nội dung bằng cách giữ nguyên cấu trúc HTML, các thẻ `img`, thuộc tính `src` và URL ảnh. Bạn chỉ cần thay đổi nội dung văn bản của từng đoạn.